Definicja Analizy Technicznej

Analizę techniczną definiujemy jako badanie opłacalności inwestycji w dane aktywa (kryptowaluty, akcje, waluty, towary itd.), dokonywaną na podstawie wykresów zmian cen, wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych.

Głównym celem analizy technicznej jest wyznaczenie korzystnego z punktu widzenia danego inwestora momentu zakupu bądź sprzedaży danego waloru, a także określanie prawdopodobnej zmiany kursu tego waloru w przyszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży oraz popytu na dany walor (kryptowalutę, akcje, waluty, towary itd.)

Analiza techniczna nie jest wróżeniem z fusów czy samospełniającą się przepowiednią. Ta często niedoceniana przez teoretyków rynków finansowych dziedzina opiera się na ścisłej eksploracji, która pozwala zauważyć powtarzalność określonych ruchów cenowych i umożliwia trafną prognozę przyszłych cen. Koncentruje się na rzeczywistych wyborach uczestników rynku, w których dokonują oni transakcji kupna i sprzedaży na podstawie tendencji cenowych, możliwe do przewidzenia zachowania oraz dynamikę relacji pomiędzy rynkami w określonym czasie.

Analiza techniczna to niezwykle przydatny zestaw obiektywnych narzędzi służących do interpretacji zachowania uczestników rynku, które ma swoje odzwierciedlenie na wykresie i znajdujących bardzo szerokie zastosowanie w praktyce. Pozwala, chociażby na zwiększenie zysku poprzez unikanie zawierania nieodpowiednich transakcji i uczy myślenia z uwzględnieniem rachunku prawdopodobieństwa.

Wsparciem dla analizy technicznej są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej (średnie, odchylenie standardowe, mediana itd.).