I. Informacje ogólne

 1. Administrator danych – Pinewood Estonia OÜ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia, spółka prawa estońskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Estonii pod numerem: 14814864, kapitał zakładowy: 2.500 EUR, wpłacony w całości (“Administrator” albo “my”), jest właścicielem i administratorem usługi “BitBay” udostępnianego użytkownikom (“Użytkownicy” or “Ty”) w danym czasie na zasadzie “as is” przez Administratora i/lub podmioty powiązane ekonomicznie i/lub osobowo z Administratorem (“Podmioty Powiązane”) (dalej łącznie “Usługi”).
 2. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innymi wiążącymi przepisami prawa.
 3. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich naszych Usług i stanowi aktualną informację opisującą, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe (“Dane Osobowe”).

II. Dane osobowe

 1. Twoje Dane Osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Ciebie (zwłaszcza przez stronę internetową lub/i formularze dostępne online); i/lub od podmiotów trzecich, usługodawców wspierających nas w świadczeniu Usług na Twoją rzecz.
 2. Możemy zbierać następujące Dane Osobowe:
  • informacje kontaktowe, rejestracyjne i weryfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, login, e-mail, adres i inne informacje niezbędne do zidentyfikowania Ciebie oraz zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych do Twojego konta;
  • dane dotyczące Twojego konta (gdy korzystasz z Usług, możemy stworzyć dla Ciebie specjalny identyfikator);
  • Twój adres IP oraz unikatowe numery identyfikujące Twoje urządzenie mobilne (takie jak ID urządzenia, advertising ID, adres MACa);
  • dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak producent, system operacyjny, procesor, pamięć RAM, rodzaj przeglądarki, język;
  • ogólne dane dotyczące lokalizacji (np. państwo lub miasto);
  • szczegółowe dane dotyczące lokalizacji (GPS- za Twoją zgodą);
  • dane zbierane za pomocą cookies i podobnych technologii;
  • dane (takie jak login, zdjęcie profilowe), które otrzymujemy, gdy linkujesz Usługę z narzędziem podmiotu trzeciego (takim jak Facebook, Google czy Weibo);
  • szczegóły zamówień (wydana kwota, data, czas, wykorzystane vouchery lub oferty);
  • dane do zwalczania oszustw oraz wymagane przepisami o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy;
  • dane płatnicze (w tym do weryfikacji płatności);
  • dane dla celów reklamowych i analitycznych, abyśmy mogli świadczyć Ci lepsze Usługi;
  • Twoje wiadomości dotyczące Usług (takie jak logi z czatów lub zgłoszenia do działu wsparcia) oraz zgłoszony przez Ciebie feedback dotyczący Twoich doświadczeń z nami; i/lub
  • inne dane, które zdecydujesz się nam przekazać.
 3. Podanie Danych Osobowych w zakresie określonym przez Administratora dla wskazanych celów jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do korzystania z Usług.

III. Cele i podstawy prawne

 1. Dane Osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach i na wymienionych niżej podstawach prawnych:
CELE: PODSTAWA PRAWNA:
Świadczenie Usług, w szczególności - rejestracja, logowanie i korzystanie z Usług, oraz bezpieczeństwo Usług, w szczególności - zapobieganie atakom hakerskim art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
Pomiary statystyczne art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Marketing własny, w tym marketing internetowy, w szczególności retargetowanie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Newslettery art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Marketing zewnętrzny (marketing osób trzecich) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Cele podatkowe, księgowe, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz inne cele wynikające ze obowiązków prawnych Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora)

IV. Odbiorcy

 1. Kategorie odbiorców: podmioty przetwarzające działające na naszą rzecz, takie jak usługodawcy, agencje marketingowe, PRowe, rekrutacyjne oraz odpowiednie Podmioty Powiązane, a także inni administratorzy (w uzasadnionych przypadkach) umożliwiający/ulepszający Usługi, w tym odpowiednie Podmioty Powiązane, agenci płatności, banki i inne instytucje finansowe.
 2. W ramach naszych Usług możemy udostępniać reklamy. Reklamodawcy mogą zbierać i korzystać z informacji o Tobie, takich jak m.in. informacje o sesjach, identyfikator urządzenia czy adres IP. Mogą oni wykorzystywać te dane w celu dostarczenia reklam pozostających w zakresie Twoich zainteresowań. Dodatkowo, możesz spotkać się z reklamą naszych Usług w innych serwisach.
 3. Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z naszych partnerów mogą być zlokalizowani poza EOG. W przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych poza EOG, weryfikujemy, czy partnerzy zapewniają wysoki poziom ochrony Danych Osobowych. Gwarancje takie wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych Komisji (UE). Masz prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Ci kopie standardowych klauzul umownych.

V. Okres przechowywania

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to jest niezbędne, szczególnie w odniesieniu do Usług i/lub rozpoznawania skarg. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane Osobowe, zostaną one usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku zachowania tych danych. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez następujący czas:
  • jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy - przez okres obowiązywania umowy i do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;
  • gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  • jeżeli dane są przetwarzane dla celów podatkowych, księgowych oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy - w zakresie i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  • gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda - do czasu jej wycofania, ograniczenia albo podjęcia przez Ciebie innej czynności zmierzającej do ograniczenia takiej zgody.

VI. Twoje prawa

 1. Odpowiedzialność za zapewnienie poprawności wszystkich przekazanych nam Danych Osobowych leży po Twojej stronie. My możemy pilnować, aby Dane Osobowe były właściwe, kompletne oraz aktualne.
 2. W zakresie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, możesz mieć prawo do:
  • dostępu do Danych Osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  • żądania sprostowania Twoich Danych Osobowych;
  • usunięcia Twoich Danych Osobowych (w przypadkach przewidzianych w RODO);
  • ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
  • wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie tej zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia Danych Osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy te Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

VII. Skargi

 1. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw opisanych powyżej albo masz pytania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
  • e-mail: [email protected]
  • list polecony: Pinewood Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia.
 2. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zachowania formy pisemnej Twoich żądań. Możemy również odmówić realizacji Twoich żądań, jeśli mamy racjonalne podstawy, by przypuszczać, że są one nieuczciwe, niemożliwe do zrealizowania albo mogą zagrażać prywatności innych.
 3. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych, 39 Tatari, 10134 Tallinn, Estonia.

VIII. Polityka dotycząca wieku

 1. Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Nie zamierzamy zbierać Danych Osobowych takich osób. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj z Usług i nie przesyłaj do nas żadnych informacji o sobie. W przypadku powzięcia przez nas informacji, że przetwarzamy Dane Osobowe osoby poniżej 18 roku życia, usuniemy takie dane najszybciej jak to możliwe.

IX. Zmiany

 1. Od czasu do czasu możemy zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności. Zostaniesz powiadomiony o wszelkich jej zmianach poprzez umieszczenie aktualnej, zmienionej wersji Polityki Prywatności. Zalecamy regularne weryfikowanie treści Polityki Prywatności.

X. Cookies

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji.
 2. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe - pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Twoich ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie musisz każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli, zatem, nie korzystasz z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Cię jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany z jednej strony do drugiej, a następnie powrócisz do pierwotnej strony - nie zostaniesz rozpoznany i będziesz musiał się zalogować ponownie.
 3. Możesz zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie cookies zapisane na Twoim urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak jeśli tak zrobisz, będziesz musiał zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę. O tym, jak zarządzać cookies, dowiesz się w ustawieniach swojej przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.

Treść powyższej Polityki Prywatności znajduje się również pod adresem: https://bitbay.net/pl/polityka-prywatnosci-bitbay-estonia